Bestuur van The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES.

The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie bestuurders, al dan niet vennoten, die worden voorgedragen door de A-vennoten en die worden benoemd voor onbepaalde duur. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van vennoten benoemd.

Wanneer een vennoot-bestuurder ophoudt deel uit te maken van The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen.
 Bestuurders kunnen worden ontslagen door de Raad van Bestuur die hierover unaniem beslist; de bestuurder wiens ontslag wordt gevraagd kan niet deelnemen aan de stemming.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Controle.

De controle op The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES zal in zover dit wettelijk vereist is of indien de Algemene Vergadering daartoe beslist, gebeuren door één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering.

Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. 
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Oproeping

 • De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.
 • De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES dit vereist en minstens eenmaal per jaar, telkens de derde vrijdag van de maand september om 18.00 u., om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.
 • De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Daarnaast bieden deze statuten aan de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering, zoals voorzien door art. 382bis van het W.Venn. De concrete modaliteiten van zo’n deelname op afstand wordt verder uitgewerkt in een intern reglement.
 • De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Balans – winstverdeling

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgend jaar.

Jaarverslag

 • Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.
 • Ten laatste één maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris of aan de vennoot belast met de controle die een verslag over zijn controleopdracht zal opstellen.
 • Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van The Wine Cooperation cvba/VINTA WINES

Restorno

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan dit aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

 • Minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.
 • Minstens twintig procent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve.
 • Het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen.
 • Het toegekende percentage op de aandelen kan aan The Wine Cooperation minimum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als 
coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld.

 

Bouw mee aan dit uniek wijnplatform

Gezellig genieten